Kiryoku Ryu

Foto's Nostalgie

Kiryoku Ryu - Kenpo Jiu Jitsu - Wilsele